HGAB arbetar för ekonomisk, social & miljömässig hållbarhet

Hälsa och säkerhet

Inom ballastsegmentet är det en utmaning att uppnå byggbranschens Nollvision för skador och olyckor . Målet för Helgums Grus AB är att våra anläggningar ska vara säker arbetsplats för alla medarbetare och underentreprenörer. Säkerheten för HGAB:s kunder hanteras genom att vi infört tillträdesförbud till alla våra täkter. Hämtning av grus på kunders egna personbilssläpvagnar & traktorvagnar är numera helt hänvisad till terminalen i Västergransjö.

Hälsa

Några av de svåraste hälsoriskerna i HGAB:s verksamhet, är:

Buller hanteras genom ljudisolerade arbetsmaskiner, samt hörselkåpor vid arbete utanför arbetsmaskin under pågående bullrande arbete så som krossning och sortering.

Helkroppsvibration hanteras i täkt genom att arbeta så att spill på arbetsvägar undviks, samt att arbetsytorna vid behov jämnas till med hjullastare eller väghyvelbil. För lastbilschaufförerna är det största problemet med helkroppsvibration vid körning i landsvägsfart på de ojämna statliga landsvägarna. Forskning har visat att minskad hastighet har tämligen liten effekt på vibrationsdosen. Problemet hanteras genom att lastbilarna har bra fjädrande stolar, samt genom att bl.a. via branschorganet Sveriges Åkeriföretag påtala för Trafikverket behovet av att de med mer och bättre vägunderhåll jämnar till sina asfalterade landsvägar. HGAB sänder till Trafikverket rapporter över oacceptabel vägojämnhet (även vid vinterväglag och på tjälad vägbana) på de statliga landsvägar vi trafikerar, tillsammans med krav på avjämnande åtgärder i enlighet med Väglagens 26 § ”Väg ska hållas i ett för samfärdseln tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och andra åtgärder.”. HGAB mäter chaufförernas exponering av helkroppsvibration på ojämna vägar med hjälp av smartphone-baserad mätteknik och molntjänst . Vid behov jämnas HGAB:s egna grusvägar till av vår lastbil med undermonterat hyvelblad och emellanåt med inhyrd tung väghyvel.

Den största risken med stendamm ligger i damm med högt innehåll av kvarts bland de minsta, inandningsbara, dammpartiklarna. I HGAB:s huvudanläggning i Lemrå bryts en fältspatporfyr som har måttlig halt kiseldioxid och denna är amorft hårt bunden, vilket gör att andelen kvarts i dammet är låg. Dammspridningen från krossanläggningar påverkas i hög grad av väderomständigheter så som luftfuktighet, sol och stark vind. Dammspridning förebyggs genom att vattna, exempelvis genom att hälla en skopa vatten över råberget just innan det krossas, samt genom att sprida vatten på transportvägar. Vi strävar efter att anlita krossentreprenörer som använder kapslade bandtransportörer. Arbetsmaskinerna är utrustade med aircondition-anläggning som skapar övertryck inne i hytten för att stänga ute damm.

Risken för skada från stenskott vid skutknackning är hanterad genom att den nya grävmaskinen är utrustad med Hammerglass vindruta.

Trafiksäkerhet

Data från svåra trafikolyckor med tunga lastbilar inblandade, visar att hälften av olyckorna skett sedan mötande fordon felaktigt kommit över i lastbilens körfält. Läs mer här . Genom att frakta gruset på högkapacitetslastbilar, håller vi ned antalet lastbilslass. På detta sätt minskar vi antalet lastbilsfronter som trafikanter kan sladda in i, vilket minimerar risken för svår trafikolycka.

Våra moderna hjullastare utrustades 2020 med backkameror.

Energi och emissioner

Världens mest använda byggmaterial är ballast från bergtäkter och grustäkter. Se film från Sveriges Bergmaterialindustri:

Helgums Grus AB verksamhet skapar koldioxid genom den energi som krävs för att producera och transportera produkterna. Energi används främst i form av drivmedel till maskiner för brytning, vid krossning och sortering samt vid transport från täkt till kund. Energianvändning per ton tillverkat material är ett viktigt nyckeltal för alla i ballastbranschen. HGAB strävar ständigt efter snålare tillverkningsprocess, vilket bl.a. märks genom investeringen i ny grävmaskin 2017 samt två modernare hjullastare år 2020, Volvo L120F samt L180G med energisparande OptiShift transmission. Transporternas miljöpåverkan har minskats rejält, genom våra investeringar i högkapacitetsekipage med tre stora lastbilar 2014 och tre stora släp 2017 som tillsammans har kapacitet för upp till 70 ton bruttovikt per ekipage. 2020 investerade vi i en ny väghyvelbil (Euro 6), godkänd för 76 ton totalvikt.

Produktions- och transportprocesserna

HGAB spränger berg, förädlar materialet genom krossning och siktning samt transporterar färdiga bergmaterialprodukter till kund. Transporternas miljöpåverkan har minimerats genom att materialet numera körs på högkapacitetsekipage.

HGAB strävar efter att köra järnvägsmakadam i mesta möjliga mån på järnväg istället för på lastbil. Vi använder idag en logistiklösning med omlastning till tåg i Ledinge. HGAB arbetar för att tillsammans med Trafikverket skapa en lösning för omlastning till tåg närmare vår huvudtäkt Porfyrberget Lemrå och som dessutom ger kapacitet för längre makadamtåg.

Vår moderna flotta av fordon och arbetsmaskiner drivs av kompressionsmotor som körs på flera alternativa drivmedel. Vi strävar efter att köra på biodiesel med upp till 90 % reduktion av fossil CO2. Detta förutsätter att skattesatser och leverantörspriser på drivmedel ger kostnad för exempelvis HVO100 som är konkurrenskraftig med vanlig diesel eller att kunden betalar drivmedelstillägg motsvarande prisskillnaden mellan HVO100 och diesel.

Råmaterial och avfall

HGAB producerar en rad olika bergmaterialprodukter genom att krossa extremt hård porfyr, som ger hållbar betong, dubbdäckstålig asfalt och beständiga obundna material till vägar, järnvägar och travbanor m.m. Vår verksamhet kan påverka den biologiska mångfalden, även positivt, i och omkring täkterna. Se kapitlet om Lokal miljöpåverkan.

Avfallshantering på våra anläggningar

HGAB följer riksbestämmelser för avfallshantering. Avfall från utrustning och hjälpmedel hanteras under lokala föreskrifter.

Lokal miljöpåverkan

Buller och vibration

Helgums Grus AB bedriver tung verksamhet som orsakar buller och vibrationer i våra anläggningar. Vi arbetar för att minska bullernivåerna till närområdet, bland annat genom att kapsla in utrustning och maskiner. En öppen dialog med våra fåtaliga grannar är viktig.

Damm

Vid torrt och blåsigt väder kan det damma från materialupplag, produktionsanläggningen och från fordonen som rör sig inom täkterna. Dammspridningen minskas genom att kapsla in produktionsutrustning och genom bevattning av råberg och trafikerade ytor.

Vattenförbrukning och grundvattenpåverkan

Bearbetning av ballast kräver liten användning av vatten för att minska damm från bearbetning och transport. Somliga produkter tvättas för att ta bort finmaterial och säkra en specifik funktion. I stora Porfyrberget använder vi regnvatten för vattning.

Biologisk mångfald

Täkter påverkar landskapet och närmiljön, vilket leder till ändrade förutsättningar för flora och fauna. Välskötta täkter har visats kunna öka biologisk mångfald, eftersom det öppna landskapet ger unika miljöer och nya möjligheter för vissa växter och djur. Täktområden kan därför attrahera nya arter. HGAB:s ägare Ragnar Granlund äger även en hel del skog, och är som skogsmänniska naturligt engagerad för god biologisk mångfald även vid täkterna.

Fem gånger fler arter i en efterbehandlad täkt

Många tror att täkter utarmar naturlivet. Detta kan stämma under de år som brytning och produktion pågår. Däremot är det inte sant efter avslutad verksamhet i grustäkter. Studien Fjärilar och andra insekter vid Pålamalm – Riksten (2005) av biolog Jan Bergsten visade att det förekommer fem gånger fler arter i den efterbehandlade delen av en täkt, än i den opåverkade skogen. Samtliga arter som förekommer i skogen återfinns också i den efterbehandlade täkten.

Den nya kunskapen har fört fram nya sätt att efterbehandla täkter. I grus- & moräntäkter ersätts jämna tallplanteringar med omväxlande ytor med branta slänter (bra för backsvalor), vattensamlingar (groddjur), sandhögar (steklar), lövbestånd (flertalet insekter), död ved (hackspettar, insekter) och andra knep som befrämjar mångfalden.

Ekonomisk hållbarhet

Vårt företag har genom två decennier redovisat stabil och skälig vinst. HGAB's kreditbetyg har sedan starten år 2000 varit goda A och AA. Den 25 mars 2020 tilldelades vi högsta möjliga kreditbetyg; AAA.

Sidan uppdaterades senast 2021-01-08.