Material, användningsområden & priser

Helgums Grus AB (HGAB) levererar CE-godkänd ballast till kunders byggprojekt

Helgums Grus AB innehar intyg på godkänd kvalitet från oberoende tredjepart (Vattenfall Services Nordic AB, VUC), avseende överensstämmelse med tillverkningskontroll i fabrik enligt EUs Byggproduktförordning.

Intygen för Lemrå och Guxås gäller för ballast till:

Därtill är HGAB godkänd av Trafikverket som leverantör av järnvägsmakadam i enlighet med standarden BVS 585.52 - Makadamballast för järnväg .

Helgums Grus AB prestandadeklarationer och info om våra CE-märkta produkter

CE-märket

HGAB prestandadeklaration är ett certifikat som deklarerar ballastprodukternas viktigaste egenskaper. CE-märkning är obligatoriskt inom EU vid försäljning av byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard. Till CE-godkännandet hör en prestandadeklaration. Helgums Grus prestandadeklarationer samt info om våra CE-märkta produkter hittar du här.

Materialåtgång

Grusmaterial säljs per ton eller per kubikmeter [m3]. All försäljning från Porfyrberget Lemrå sker per ton. Försäljning från övriga täkter sker normalt per m3. Till hjälp för att uppskatta den mängd grus som behövs till er fyllning finns HGAB:s kalkylator nedan. Observera att ditt behov i ton skiljer sig beroende på vilket grusmaterial du vill använda, eftersom materialets halt av luft och därmed dess densitet varierar. Kalkylatorn justerar densiteten till det grusmaterial du angett. Det är också viktigt att räkna med en extra marginal för packning, eftersom materialet får lägre volym beroende på hur rejält det komprimeras med vattning och vältning efter att ha tippats av flaket. Även justering för packning utförs av kalkylatorn.

För att uppskatta hur många ton grus du kan tänkas behöva, anges nedan ditt projekts bredd, längd och djup samt önskad typ av grusmaterial. Kalkylatorn justerar automatiskt uppskattad densitet till det material du valt och räknar fram volym och uppskattad minsta vikt grus att beställa. Kom ihåg att lägga till en viss mängd grus för ert spill liksom för fyllning utöver den rektangulära "låda" som kalkylatorn hjälpt dig räkna på.

Ditt projekt

m
m
dm

Estimerad materialåtgång

m3
ton/m3
ton
ton

Riktprislista per 2019-03-10

Exakt pris för material respektive transport skiljer mellan olika täkter. Kontakta oss för bindande offert.

Lastning, transport, lossning samt kund hämtar själv

Privatpersoner får inte vistas i våra täkter. All hämtning av grus med bilsläp, traktorvagn osv är helt hänvisat till närupplag vid HGAB verkstadsplan i Helgum. Olaga intrång i våra täkter beivras med polisanmälan och kan enligt Brottsbalken ge upp till två års fängelse.

Lastbilschaufförer och annan personal från kundföretag ska vid hämtning av grus hos oss bära ID06 samt följa våra säkerhetsföreskrifter om varselklädsel, personlig skyddsutrustning osv. Kontakta produktionschef Johan Granlund i god tid innan ni första gången kör till nån av våra täkter, för att tilldelas personlig PIN-kod till hjullastarens startspärr för det fall att täkten råkar vara obemannad. Johan nås via mejl på Epostadressen till Johan och på mobiltelefon 070 - 33 75 388.

Transporter

Riktpriser för transport på lastbil utan släp är:

Är det mycket god framkomlighet, hög bärighet (BK4) och ordentlig vändmöjlighet för långa åttaaxliga ekipage med släp, debiteras 1565 kr inkl moms per timme för transport av upp till 48 ton (70 ton bruttovikt) eller 34 m3 grus.

Lastbilarna hinner ca 25 km (inkl returkörning) per timme körtid.

Riktprislista för grus

Material:Typisk användning:Riktpris [kr/ton, exkl. moms], fritt lastat på bil:Riktpris [kr/ton, inkl. moms], fritt lastat på bil:
0/4 stenmjölGångväg, fotbollsplan, underlag för marksten & plattor mm.7695
0/4 natursandLeksand, sandlåda, betongmassa.240300
0/6 kubiceratBetonggrus.93116
0/8 bergkrossGjutning, fyllning, plattsättning, jordförbättring, plantering (tillsammans med gräsklipp).7695
0/8, 0/4, 2/6 saltblandadVintersand / Halkstopp. Välj porfyr för dammfri vintersand.128160
0/18 bergkrossObundet slitlager till grusväg, parkeringsplats och planer.86108
0/32 bergkrossObundet bärlager till väg, P-plats och uppställningsplan. Underballast för förstärkning.7695
0/90 bergkrossObundet förstärkningslager till väg, P-plats och plan.7493
0/150 bergkrossObundet otrafikerat förstärkningslager till väg, P-plats och plan. Underballast för frostskydd.6885
Råberg utan skutFyllning, terrassering, skyddslager.5062
8/16 natursingelSlottsträdgård, kyrkogård, hundgård.280350
4/8 makadam kkv7Gårdsplan, stensättning, jordförbättring.173216
8/11 makadam kkv7Asfaltsten.184230
11/16 makadam kkv7Asfaltsten.168210
8/16 makadam kkv7Gårdsplan, dränering. Asfaltsten.163204
16/32 makadam kkv7Infräsning i gammalt sandigt bärlager, dränering. Järnvägsmakadam II.104130
32/63 makadam kkv7Järnvägsmakadam klass I. Infräsning i gammalt sandigt förstärkningslager.112140
30/110 natursingelFisklekplats i vattendrag m.m.320400
Morän 0/16Slitlager till grusväg. Stödremsa till asfaltkant.5468
Morän 0/32Bärlager till grusväg.5366
Morän 0/45Förstärkning av grusväg.5265
Morän 0/150Tätande fyllningar, t.ex. under trummor.5265
MatjordRabatter, gräsmatta.DagsprisDagspris

Sortimentguide med hänseende till AMA

Tabell med AMA-beteckningar och HGABs materialutbud
Ladda hem vår sortimentguide
(PDF).

Egenskaper hos krossat berg

Bergkross har skrovliga ytor med skarpa kanter. Kornen rullar inte. Krossade bergprodukter bildar efter packning ett lager med god stabilitet, lastfördelande effekt och hög bärförmåga. Produkter av krossat berg brukar delas in i tre grupper:

Stenmjöl
kallas finkorniga fraktioner, typiskt 0/4 mm.
Bergkross
består av grövre fraktioner som inkluderar fint ”nollmaterial”, så som 0/16, 0/32 och 0/63 mm.
Makadam

är fraktioner utan finmaterial. Makadam har alltså både nedre och övre gräns, så som 8/11, 8/16 och ”Järnvägsmakadam” 32/63 mm till järnvägsballast.

Makadam är 100 % dränerande.

Makadamlager är i sig själva mycket okänsliga för tjäle. Däremot isolerar inte makadam kvar markvärme i undergrunden, vilket gör att tjälen kan nå djupare ned i jorden vid en tjock överbyggnad av makadam (jämfört med under en lika tjock överbyggnad av t.ex. bergkross och skyddslager). Makadam är därför mindre bra på att motverka uppfrysning i undergrunden.

Ett måttligt tjockt lager makadam i fraktion t.ex. 8/16 ovanpå bergkross ger en stadig vägyta som av många uppskattas på garageuppfarter, då makadamen inte flyttar mycket på sig och rullar iväg.

Makadam fick sitt namn på 1820-talet, efter skotten John Loudon McAdam . Makadam anses vara en av den industriella revolutionens viktigaste innovationer. Makadam gjorde det möjligt att kostnadseffektivt förbättra och bygga nya väldränerade vägar & järnvägar med lång livslängd och som gav energisnålare, snabbare billigare transporter med ökad trafiksäkerhet.

Korngruppsskala, förenklad efter standarden SS-EN ISO 14688-1 (2002)
Kornstorlek Grupp Undergrupp
>200 mm Block
63 – 200 mm Sten
20 – 63 mm Grus Grovgrus
6.3 – 20 mm Grus Mellangrus
2 – 6.3 mm Grus Fingrus
0.063 – 2 mm Sand
0.002 – 0.063 mm Silt
<0.002 mm Ler

Speciellt om naturgrus

Naturgrus har mjukt rundade korn och är vackert, men rullar lätt och ger ett spårbildningsbenäget lager.

Bland Sveriges miljömål ingår att användning av naturgrus ska undvikas , i syfte att bevara oexploaterade grusåsar för framtida vattenförsörjning. Naturgrus bör användas bara där det är motiverat med hänsyn till djur, miljö och kultur eller tekniska krav, så som i trädgårdar vid slott och på kyrkogårdar samt i sprutbetong. Därför rekommenderar Helgums Grus AB att till normala användningsområden i första hand välja bergkross eller makadam.

Produkter av naturgrus är belagda med en extra statlig skatt .

Exempel på behov där naturgrus kan vara svårt, olämpligt eller rentav omöjligt att ersätta med bergkross är:

Unika egenskaper hos porfyr från Helgums Grus AB

Namnet porfyr kommer från det latinska ordet för ’purpur’, alltså färgen lila. I antikens Romarrike var användning av porfyr förbehållen faraoner och kejsare, både på grund av dess beständighet och för dess ädla färg. Idag kallar vissa porfyr för ”den svenska diamanten”. Porfyrberget Lemrå ger en porfyr som är vackert rödlila; vilket uppskattas av många kunder.

Porfyr är en magmatisk bergart, som bildats med inslag av strökorn av bl.a. fältspat. Kornen gör att bergarten kan i vissa fall likna prickig korv. Bergarten har hög tryckhållfasthet och exceptionell livslängd.

Redan under Antiken var porfyr känd som den allra hårdaste bergarten. Kejserlig kvalitetsporfyr kom att bli uppskattad till monument och byggprojekt i Romarriket på grund av porfyrens extrema hårdhet och beständighet, likväl som för sin vackra varmt rödlila färg som signalerar makt och rikedom.

The Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford University Press, New York & Oxford, 1991, p.1701. ISBN 0195046528.

Extremt dubbdäckstålig ballast

Vår porfyr är unik på marknaden i XYZ-län. Den krossade och sorterade porfyr som Helgums Grus producerar, har lika hög hårdhet som svenskt stål (7 Moh ). Detta gör att porfyren är extremt tålig mot slitage från dubbade bildäck. Den höga hållbarheten hos vår porfyr är en av orsakerna till att Helgums Grus AB har vunnit leveranser av asfaltballast till slitlager på stora delar av E4 längs Norrlandskusten, inklusive högtrafikerade E4 Förbifart Sundsvall.

Naturligt ”Steg ett” val för att undvika hälsorisk av kvartspartiklar

Sveriges berggrund består av tre huvudenheter, urberget, rester av ett sedimentbergartstäcke och fjällberggrunden. Stora delar av berggrunden består av bergarter med högt innehåll av mineralet kvarts (kiseldioxid). Exempel på kvartsrika bergarter är magmatisk granit, metamorf gnejs och sedimentär sandsten.

Berggrunden i Västernorrland, Östra Jämtland och ned mot Hudiksvall är närmare 2 miljarder år gammal och bildades i en s.k. andinsk miljö där en oceanplatta pressades ner i manteln under vår kontinent; en kontinent som vid den här tiden låg nära Sydpolen. Vår regions berggrund har huvudsakligen bildats av lera och sand som hade avsatts på botten av den "Bottniska havsbassängen". Dessa sediment kom att förhårdnas av värme och tryck under kollisionen mellan de båda tektoniska plattorna. Resultatet är att vår region har ovanligt homogen berggrund, karaktäriserad av kvartsrik "gråvacka" (förhårdnad lerskiffer och sandskiffer) med låg hållfasthet och dålig beständighet, se berggrundskartan (PDF). En helt unik företeelse i regionens svaga berggrund är Porfyrberget Lemrå, där vår unika täkt ger ett av Sveriges bästa grusmaterial till hållbara asfaltbeläggningar, betong, osv.

Damm från arbete med ballast och sand innehåller till viss del mycket små kvartspartiklar som vid inandning kan nå längst ner i luftvägarna. Inandning av kvartsdamm har visats kunna leda till obotliga lungskador. Därför finns det förutom ett hygieniskt gränsvärde för kvartsdamm, även föreskrifter för hantering av kvarts och kvartshaltigt material (läs mer här ).

Petrografisk analys [1] inklusive mikroskopering av tunnslip enligt Europanorm av stenar från Porfyrberget Lemrå visar att halten kvarts är relativt låg; 18.5% samt att kvartsmineralen dessutom är kristallint hårt bundet i porfyren. Detta innebär att vid dammande hantering av porfyren (inklusive dubbdäcksslitage på stadsgator) får luftens damm låga halter inandningsbara kvartspartiklar. Det allra första steget i Arbetsmiljöverkets åtgärdstrappa mot kvartsdamm är att eliminera hälsorisken genom att välja bort sådana material som ger höga halter inandningsbara kvartspartiklar. Detta innebär att porfyr från HGAB är ett naturligt ”steg ett” val för att undvika hälsorisk av kvartspartiklar från ballast och vintersand.

Den aktuella typen av kvarts är inte alkalisilikareaktiv (ASR-talet är 0 - 2.7%). Porfyrens medelkornstorlek är 0.20 mm. Kornfogningen är bra, med klass 4 på femgradig skala. Glimmerhalten är låga 4.4 %. Tillsammans med det låga ASR-talet gör detta att porfyr från HGAB är lämplig till ballast i cementbetong.

[1] Analysen är utförd av Berg och Gruvundersökningar AB

Asfalt med trafiksäker våtfriktion

Trafikverket kontrollmäter våtfriktion på nylagd asfalt. Asfalt tillverkad av porfyr från HGAB har fått goda vitsord för bra våtfriktion.

Dammfri halkstopp

Stadens dammigaste dygn på året, är vid vårens uppsopning av resterna av den vanliga vintersanden av gråvacka och andra mjuka bergarter från orten. Halten luftburna partiklar kan minskas radikalt, genom att istället halkbekämpa med vår stålhårda porfyrsand. Den har extrem beständighet och har därigenom egenskapen att inte malas ned till damm under stadsbussarnas tungt belastade och vridande styrdäck. Välj att halkbekämpa med hård porfyrsand, så bibehålls bättre kvalitet hos stadsluften.

Allmänt om kvalitet hos ballast

Bra ballast till betong, asfalt och obundna lager i väg och järnväg uppfyller en mängd krav. Gränsvärden gäller för exempelvis:

Därtill är materialets lämplighet till ballastanvändning grundläggande utvärderad utifrån petrografisk analys .

Allmänna bestämmelser och prisindex

Vid köp av ballast är praxis att åberopa branschens sedvänjor Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet (ABM 07) samt Leveransklausuler för byggbranschen 2008, med de ändringar och tillägg som framgår av dokumentet ABM 07 - Ballast.

För leveranser längre fram i tiden tillämpar vi normalt indexreglering. För ballastmaterial använder vi Svensk bergmaterialindustris Bergmaterialindex .
För lastbilstransporter använder vi Sveriges Åkeriföretags Lastbilstransportindex T16SÅE3md .

Sidan uppdaterades senast 2019-07-08