Kvalitet hos grus

Helgums Grus AB (HGAB) levererar CE-godkänd ballast till kunders byggprojekt

Helgums Grus AB innehar intyg på godkänd kvalitet från oberoende tredjepart (Vattenfall Services Nordic AB, VUC), avseende överensstämmelse med tillverkningskontroll i fabrik enligt EUs Byggproduktförordning.

Intygen för Lemrå och Guxås gäller för ballast till:

 • cementbetong,
 • asfalt och tankbeläggningar,
 • obundna lager i vägar, samt
 • makadam till järnväg.

Därtill är HGAB godkänd av Trafikverket som leverantör av järnvägsmakadam i enlighet med standarden BVS 585.52 - Makadamballast för järnväg .

Egenskaper hos krossat berg

Bergkross har skrovliga ytor med skarpa kanter. Kornen rullar inte. Krossade bergprodukter bildar efter packning ett lager med god stabilitet, lastfördelande effekt och hög bärförmåga. Produkter av krossat berg brukar delas in i tre grupper:

Stenmjöl
kallas finkorniga fraktioner, typiskt 0/4 mm.
Bergkross
består av grövre fraktioner som inkluderar fint ”nollmaterial”, så som 0/16, 0/32 och 0/63 mm.
Makadam

är fraktioner utan finmaterial. Makadam har alltså både nedre och övre gräns, så som 8/11, 8/16 och ”Järnvägsmakadam” 32/63 mm till järnvägsballast.

Makadam är 100 % dränerande.

Makadamlager är i sig själva mycket okänsliga för tjäle. Däremot isolerar inte makadam kvar markvärme i undergrunden, vilket gör att tjälen kan nå djupare ned i jorden vid en tjock överbyggnad av makadam (jämfört med under en lika tjock överbyggnad av t.ex. bergkross och skyddslager). Makadam är därför mindre bra på att motverka uppfrysning i undergrunden.

Ett måttligt tjockt lager makadam i fraktion t.ex. 8/16 ovanpå bergkross ger en stadig vägyta som av många uppskattas på garageuppfarter, då makadamen inte flyttar mycket på sig och rullar iväg.

Makadam fick sitt namn på 1820-talet, efter skotten John Loudon McAdam . Makadam anses vara en av den industriella revolutionens viktigaste innovationer. Makadam gjorde det möjligt att kostnadseffektivt förbättra och bygga nya väldränerade vägar & järnvägar med lång livslängd och som gav energisnålare, snabbare billigare transporter med ökad trafiksäkerhet.

Korngruppsskala, förenklad efter standarden SS-EN ISO 14688-1 (2002)
Kornstorlek Grupp Undergrupp
>200 mm Block
63 – 200 mm Sten
20 – 63 mm Grus Grovgrus
6.3 – 20 mm Grus Mellangrus
2 – 6.3 mm Grus Fingrus
0.063 – 2 mm Sand
0.002 – 0.063 mm Silt
<0.002 mm Ler

Unika egenskaper hos porfyr från Helgums Grus AB

Namnet porfyr kommer från det latinska ordet för ’purpur’, alltså färgen lila. I antikens Romarrike var användning av porfyr förbehållen faraoner och kejsare, både på grund av dess beständighet och för dess ädla färg . På kontinenten talas ända sedan Bysantinska kejsardömets tid om att nyfödda kungligheter är 'Born in the Purple' , ungefär som vi i Sverige säger ’född med silversked i mun’. I stora kejsarpalatset i Konstantinopel förlöstes gravida kejsarinnor i det officiella BB-rummet ’Porphyra’ , inrett med rödlila kejserlig porfyr. Till följd av vissa politikers tragiska beslut att stänga Sollefteå BB i syfte att centralisera förlossningsvården, föder nu allt fler Ådalens kvinnor sina bebisar på länets vägar till BB i Sundsvall och Örnsköldsvik. En viss tröst i sammanhanget är att allt fler av dessa ’BB-vägsträckor’ är belagda med asfaltsten av vacker rödlila porfyr, Med lite glimt i ögat kan sägas att den vackra porfyrasfalten ger ett visst mått av religiöst och kulturellt skimmer över vägförlossningarna, i likhet med de kejserliga förlossningarna i Bysantinska rikets exklusiva ’Porphyra’. Idag kallar vissa porfyr för ”den svenska diamanten”. Porfyrberget Lemrå ger en porfyr som är vackert rödlila; vilket uppskattas av många kunder.

Porfyr är en magmatisk bergart, som bildats med inslag av strökorn av bl.a. fältspat. Kornen gör att bergarten kan i vissa fall likna prickig korv. Bergarten har hög tryckhållfasthet och exceptionell livslängd.

Redan under Antiken var porfyr känd som den allra hårdaste bergarten. Kejserlig kvalitetsporfyr kom att bli uppskattad till monument och byggprojekt i Romarriket på grund av porfyrens extrema hårdhet och beständighet, likväl som för sin vackra varmt rödlila färg som signalerar makt och rikedom.

The Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford University Press, New York & Oxford, 1991, p.1701. ISBN 0195046528.

Extremt dubbdäckstålig ballast

Vår porfyr är unik på marknaden i XYZ-län. Den krossade och sorterade porfyr som Helgums Grus producerar, har lika hög hårdhet som svenskt stål (7 Moh ). Detta gör att porfyrasfalt är extremt tålig mot slitage från trafiksäkerhetshöjande dubbade vinterdäck. Den höga hållbarheten hos vår porfyr är en av orsakerna till att Helgums Grus AB har vunnit leveranser av asfaltballast till slitlager på stora delar av E4 längs Norrlandskusten, inklusive högtrafikerade E4 Förbifart Sundsvall.

Naturligt ”Steg ett” val för att undvika hälsorisk av kvartspartiklar

Sveriges berggrund består av tre huvudenheter, urberget, rester av ett sedimentbergartstäcke och fjällberggrunden. Stora delar av berggrunden består av bergarter med högt innehåll av kiseldioxid. Kiseldioxid uppträder ofta med kristallin struktur, i form av kvarts som vid krossning kan ge hälsofarligt kvarts-stendamm. Exempel på bergarter rika på kristallin kvarts är magmatisk granit, metamorf gnejs och sedimentär sandsten. Kiseldioxid uppträder även i amorf (oordnad) struktur. Inandning av höga halter damm av amorf kiseldioxid kan ge tillfällig inflammation.

Berggrunden i Västernorrland, Östra Jämtland och ned mot Hudiksvall är närmare 2 miljarder år gammal och bildades i en s.k. andinsk miljö där en oceanplatta pressades ner i manteln under vår kontinent; en kontinent som vid den här tiden låg nära Sydpolen. Vår regions berggrund har huvudsakligen bildats av lera och sand som hade avsatts på botten av den "Bottniska havsbassängen". Dessa sediment kom att förhårdnas av värme och tryck under kollisionen mellan de båda tektoniska plattorna. Resultatet är att vår region har ovanligt homogen berggrund, karaktäriserad av kvartsrik "gråvacka" (förhårdnad lerskiffer och sandskiffer) med låg hållfasthet och dålig beständighet, se berggrundskartan (PDF). En helt unik företeelse i regionens svaga berggrund är Porfyrberget Lemrå, där vår unika täkt ger ett av Sveriges bästa grusmaterial till hållbara asfaltbeläggningar, betong, osv.

Damm från arbete med ballast och sand innehåller till viss del mycket små kvartspartiklar som vid inandning kan nå längst ner i luftvägarna. Inandning av kvartsdamm har visats kunna leda till obotliga lungskador. Därför finns det förutom ett hygieniskt gränsvärde för kvartsdamm, även föreskrifter för hantering av kvarts och kvartshaltigt material (läs mer här ).

Petrografisk analys [1] inklusive mikroskopering av tunnslip enligt Europanorm av stenar från Porfyrberget Lemrå visar att halten kiseldioxid är relativt låg; 18.5% samt att dessa mineral dessutom är amorft hårt bundet i porfyren. Detta innebär att vid dammande hantering av porfyren (inklusive dubbdäcksslitage på stadsgator) får luftens damm låga halter inandningsbara kvartspartiklar. Det allra första steget i Arbetsmiljöverkets åtgärdstrappa mot kvarts-stendamm är att eliminera hälsorisken genom att välja bort sådana material som ger höga halter inandningsbara kvartspartiklar. Detta innebär att porfyr från HGAB är ett naturligt ”steg ett” val för att undvika hälsorisk av kvartspartiklar från ballast och vintersand.

Den aktuella typen av kiseldioxid är inte alkalisilikareaktiv (ASR-talet är 0 - 2.7%). Porfyrens medelkornstorlek är 0.20 mm. Kornfogningen är bra, med klass 4 på femgradig skala. Glimmerhalten är låga 4.4 %. Tillsammans med det låga ASR-talet gör detta att porfyr från HGAB är lämplig till ballast i cementbetong.

[1] Analysen är utförd av Berg och Gruvundersökningar AB

Asfalt med trafiksäker våtfriktion

Trafikverket kontrollmäter våtfriktion på nylagd asfalt. Asfalt tillverkad av porfyr från HGAB har fått goda vitsord för bra våtfriktion.

Dammfri halkstopp

Stadens dammigaste dygn på året, är vid vårens uppsopning av resterna av den vanliga vintersanden av gråvacka och andra mjuka bergarter från orten. Halten luftburna partiklar kan minskas radikalt, genom att istället halkbekämpa med vår stålhårda porfyrsand. Den har extrem beständighet och har därigenom egenskapen att inte malas ned till damm under stadsbussarnas tungt belastade och vridande styrdäck. Välj att halkbekämpa med hård porfyrsand, så bibehålls bättre kvalitet hos stadsluften.

Allmänt om kvalitet hos ballast

Bra ballast till betong, asfalt och obundna lager i väg och järnväg uppfyller en mängd krav. Gränsvärden gäller för exempelvis:

 • Kornstorleksfördelning.
 • Andel överkorn (t.ex. över 8 mm för sortering 4/8 mm).
 • Andel underkorn i makadam.
 • Finmaterialhalt.
 • Krossytegrad.
 • Fragmenteringsmotstånd.
 • Nötningsmotstånd.
 • Korndensitet.
 • Vattenabsorption.
 • Flisighet.
 • Glimmerhalt.
 • Radoninnehåll.
 • Indirekta arbetsmiljökrav på halt av kristallin kvarts.
 • Poleringsresistens (inte bli blank och våthalkig av gummidäckstrafik).
 • Renhet.
 • Utsläpp av tungmetaller och andra farliga ämnen.
 • Frostbeständighet.
 • Innehåll av klorider, sulfat, svavel, karbonat mm.

Därtill är materialets lämplighet till ballastanvändning grundläggande utvärderad utifrån petrografisk analys .

Speciellt om naturgrus

Naturgrus har mjukt rundade korn och är vackert, men rullar lätt och ger ett spårbildningsbenäget lager.

Bland Sveriges miljömål ingår att användning av naturgrus ska undvikas , i syfte att bevara oexploaterade grusåsar för framtida vattenförsörjning. Naturgrus bör användas bara där det är motiverat med hänsyn till djur, miljö och kultur eller tekniska krav, så som i trädgårdar vid slott och på kyrkogårdar samt i sprutbetong. Därför rekommenderar Helgums Grus AB att till normala användningsområden i första hand välja bergkross eller makadam.

Produkter av naturgrus är belagda med en extra statlig skatt .

Exempel på behov där naturgrus kan vara svårt, olämpligt eller rentav omöjligt att ersätta med bergkross är:

 • finballast <4 mm i fabriksbetong samt i sprutbetong.
 • sand till renvattenfilter respektive avloppsfilter,
 • avjämningssand i flytspackel,
 • ballast i putsbruk samt i murbruk,
 • rid- och travbaneunderlag,
 • hundgårdar,
 • såbäddsand,
 • sand till dressing av gräsmattor,
 • dräneringssand på golfbanor,
 • golfbunkersand,
 • blästersand,
 • underhåll av stränder (sandfodring),
 • fisklekplatser,
 • fallskyddande sand på t.ex. barnens lekplatser,
 • form- och kärnsand i metallgjuterier,
 • vägar i kulturellt känsliga miljöer såsom kyrkogårdar,
 • samt sand för produktion av anläggningsjord.

Sidan uppdaterades senast 2021-01-08.